wrapper

Maxsus imkoniyatlar
Ta’lim

Ta’lim (13)

Prezident sovg’asi - 92 nomdagi 110 ming nusxa kitob

Ma'lumki, ko'p kitob mutolaa qilish inson dunyoqarashini o'stiradi, zehnini charxlaydi, ma'naviyatini yuksaltiradi. Kitobga oshno kishidan esa yomonlik chiqmaydi.
Muntazam badiiy asar o'qishga odatlanish inson ruhiyati va jismoniyholatiga ham foyda. Shu ma'noda yurtimizda aholi orasida kitobxonlik madaniyatini oshirishga, kitob mutolaasini keng targ'ib qilishga ustuvor e'tibor berilmoqda. Bunda ishni avvalo ta'lim muassasalaridan boshlash maqsadga muvofiqdir. Qarshi olimpiya zaxiralari kollejida o'tkazilgan tadbir ham shu masalada bo'ldi.

Batafsil

Qarshida neft va gaz sohasi mutaxassislari tayyorlanmoqda

Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Qashqadaryodagi hududiy tayyorlov bo‘limi o‘z faoliyatini yangi binoda olib bormoqda.

Prezidentimizning joriy yil 12-apreldagi O‘zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o‘rtasida ikki tomonlama strategik hamkorlik va sherikchilik munosabatlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori ijrosi doirasida “O‘zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyati va I.M.Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti o‘rtasida tuzilgan o‘zaro kelishuv memorandumi asosida Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti qoshida rus tilini chuqurlashtirib o‘qitishga mo‘ljallangan tayyorlov kurslari tashkil etilgan edi.

Batafsil

Kollejda ishlab chiqarilgan

Ma'lumki, istiqlol yillarida yoshlarimizning ta'lim-tarbiya olishi, ma'lum bir kasb-hunar egasi bo'lib, hayotda o'z yo'lini topishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratishga katta e'tibor qaratildi. Xususan, mamlakatimizning barcha hududlarida kasb-hunar kollejlari faoliyati yo'lga qo'yilib, ular eng zamonaviy texnologiyalar, o'quv-uslubiy vositalar bilan ta'minlandi. Bugun yoshlarimiz ushbu muassasalarda kasb-hunar sirlarini puxta egallab, yosh mutaxassis sifatida katta hayotga qadam qo'yishmoqda. O'quv jarayonining amaliyot bilan uyg'un olib borilayotgani bunda muhim omil bo'lmoqda.

Koson oziq-ovqat sanoati va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining tikuvchilik yo'nalishida ko'plab qizlar tahsil olmoqda. Zamonaviy rusumdagi tikuv mashinalari o'quvchilarga turli matolardan har xil o'lcham va dizayndagi liboslar tayyorlash imkonini bermoqda.
- Erkaklar kiyimlari, ayollar bayramona liboslari, bolalar kiyim-kechaklari tikayapmiz, - deydi kollejning maxsus fan o'qituvchisi Mavlyuda Ishmuhammedova. - Aholidan turli buyurtmalar ham qabul qilib, ularni o'quvchilarimiz bilan hamkorlikda bajarmoqdamiz. O'tgan yillarda shu yo'nalishni bitirgan ko'pchilik o'quvchilarimiz ayni vaqtda o'zining mustaqil faoliyatini yo'lga qo'yishgan, ayrimlari engil sanoat korxonalarida mehnat qilishayapti.

Darhaqiqat, sifatli ta'lim olish barobarida bilim va ko'nikmalarini amaliyotda mustahkamlayotgan o'quvchilar kelgusida ish o'rinlariga ega bo'lishda ham qiynalishmaydi. Zero, o'z sohasini puxta egallagan, etuk mutaxassislarga hamma joyda va hamisha talab yuqori.
J.BOYMURODOV
Suratlarda: kollej tikuvchilik xonasi faoliyatidan lavhalar.
Sobir NARZIYEV olgan suratlar.Batafsil

Navoiyni anglash saodati

Qarshi davlat universitetida buyuk mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 576 yilligi munosabati bilan tarixchi va adabiyotshunos olimlar, yozuvchi va shoirlar ishtirokida turli ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda.
–So'z mulkining sultoni bo'lgan Alisher Navoiy xalqimiz tafakkuri, madaniyati rivoji uchun qayg'urgan buyuk allomadir, – deydi Qarshi davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti talabasi, Alisher Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi Adolat Mamanova. – Ulug' shoir asarlari barcha zamonlarda ham yosh avlodni el-yurtga sadoqat, ona tiliga muhabbat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi, ilm-ma'rifatli bo'lishga undaydi.

Batafsil

Istiqlolning barkamol avlodlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 28 fevraldagi “Maktabdan tashqari ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaroriga muvofiq tashkil etilgan “Barkamol avlod” bolalar markazlari o'quvchilarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish, ularni kasb-hunarga yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Qashqadaryo viloyatidagi “Barkamol avlod” bolalar markazlariga 6 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan 7 mingdan ziyod o'g'il-qiz qamrab olingan. Badiiy ijod, chet tili, texnik ijodkorlik, o'lkashunoslik va ekologiya yo'nalishlari bo'yicha faoliyat yuritayotgan to'garaklarda yoshlarning bilim va mahoratini oshirish uchun barcha sharoit yaratilgan.

–Markazimizga 380 ga yaqin o'quvchi jalb etilgan, – deydi viloyat “Barkamol avlod” bolalar markazi rahbari Muhayyo Meylieva. – Qishki ta'til kunlarida “Yosh rassomlar”, “Til bilgan – el bilar”, “Aql charxi”, “Eng yosh ixtirochi”, “Zumrad qishning ziynati”, “Doira zarbi navolari”, “Yosh pazanda” kabi ko'rgazma va ko'rik-tanlovlar o'tkazildi.

Batafsil

Sog'lom turmush tarziga amal qilish koni foyda

Inson avvalo oila bag'rida unib-o'sadi, shaxs sifatida shakllanadi. Oiladagi ta'lim-tarbiya, ma'naviy-ahloqiy qadriyatlar keyinchalik odamlar orasida  mahalla –ko'yda, ta'lim muassasalarida sayqal topadi. Shunday ekan, vatanimiz va xalqimizning ertangi kunini, jahon hamjamiyatidagi  obro'-e'tiborini belgilovchi  barkamol avlodni voyaga etkazishdek ulug' vazifani oila-mahalla-ta'lim muassasasi hamkorligisiz hal etib bo'lmaydi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz.
    Asrlar davomida saqlanib kelinayotgan udumlar va an'analarimizga e'tibor bersak, bizning ota va momolarimiz uchun salomat bo'lish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish azaliy qadriyatlardan biridir.

Batafsil

Биз диний экстремизм ва терроризмга қаршимиз!

ДинийэкстремизминсониятбиланбиргаХХIасргакирибкелган, энгхавфлиижтимоийиллатларданбиридир. Диний экстремизм диний ранг-барангликни рад этишибиланмамлакаттараққиётинингмуҳимтарихийомилибўлганфуқароларароҳамжиҳатликкараҳнасолади. Ақидапарастларнафақатижтимоийҳаётнингсиёсий, иқтисодийёкимаданийсоҳаларигазараретказадилар, балки жамиятгаоммавийтарздапсихологикбосимўтказиб, энгмудҳишшакллардагизўравонликваагрессивликмафкурасиниёядилар.
Шу нуқтаиназардан, жамиятдадинийасосданизоларчиқишигайўлқўймаслик, диннисиёсийлаштиришвасохталаштиришорқалимамлакатдагиижтимоийбарқарорликни издан чиқаришгақаратилганҳарқандайҳаракатнинголдиниолишдавлатважамиятнинголдидатурганҳаётиймуҳиммасалаларданбириҳисобланган.Динийэкстремизмгақаршикурашнингсамарадорлигиниоширишдахалқароташкилотлардавлатларарокўпваиккитомонламаҳамкорликнийўлгақўйиш, миллийқонунчиликдамустаҳкамҳуқуқийасосяратиш, шунингдек, ақидапарастгуруҳларнингжиноийфаолиятинифошэтишвааҳолидадинийэкстремистикғояларгақаршимафкуравий иммунитет шакллантиришмуҳимўринтутади.БухусусдаЎзбекистонРеспубликасинингБиринчиПрезидентимуҳтарамюртбошимиз «Юксакмаънавият-енгилмас куч» асаридақуйидагификрларникелтиради: «Таассуфки, баъзанисломдинивадинийақидапарастликтушунчаларинибир-бириданфарқлайолмасликёкиғаразлимақсаддауларнитенгқўйишкабиҳолатларҳамкўзгаташланмоқда шу биланбиргаисломдинининиқобқилиб, манфуришларниамалгаошираётганмутаассибкучларҳалионгишаклланибулгурмаган, тажрибасиз, ғўрёшларниўзтузоғигаилинтириб, бош-кўзиниайлантириб, уларданўзинингнопокмақсадларийўлидафойдаланмоқда. Бундайножўяҳаракатларавваломуқаддасдинимизнингшаънигадоғбўлишини, охир-оқибатдаэсамаънавийҳаётимизгасалбийтаъсиркўрсатишинибарчамизчуқуранглаболишимизвашунданхулосачиқаришимиззарур».
Ўзбекистоннингдиний экстремизм ватерроризмгақаршихалқаромайдондаолиббораётгансиёсатиминтақаваумумбашарийдаражадатинчликвабарқарорликнисақлашмамлакатсуверенитетиривожланишинингбардавомлигивахалқнингэркинвафаравонҳаётинитаъминлашгақаратилган. Бугунгикунда БМТ нингдиний экстремизм ватерроризмгақаршикурашишгадоир 13 та асосийҳужжатимавжудбўлиб, Ўзбекистонушбуйўналишдагибарча конвенция вапротоколларниимзолаганваизчилижроэтибкелмоқда. Динийэкстремистикоқимларнингқуролигаайлангансўзларяъни «Ҳижрат», «Жиҳод», «Шаҳид» сўзлариниаслмоҳиятигатўхталсак. Динийэкстремистикоқимвакилларихориждаишлаётганонгитўлашаклланмаганёшларнидаставвалўзларитомониданбелгилангандавлатгаҳижратқилиш, сўнгўзватанигақаршижиҳодқилиш, агар шу йўлдаҳалокбўлсашаҳидмартабасигаэришиб, тўғрижаннатгатушишиҳақидагисўзларбиланўздомигатортади. Аслидаушбусўзларқандайталқинқилинади. ҲижратҳақидасўзкетгандаПайғамбаримизс.а.в: «Маккафатҳиданкейинҳижратйўқ» -дедилар. Уламолармусулмонларучунбарчашароитларяратилганмамлакатданҳижратқилиббўлмаслигигаиттифоққилишган. ЮқоридагидалилларданмусулмонларучунбарчашароитларяратилганЎзбекистонмамлакатидан «Ҳижрат» қилинмаслигиҳақидагиқатъийхулосачиқади.

«Жиҳод» сўзиҳақидауламоларисломдажиҳодаввалоурушмаъносидаэмас, Аллоҳнингдинигасўзбиландаъватқилишмаъносидаюзагакелгандебтаъкидланган. Ватангақаршиурушқилишэсамутлақоисломтаълимиотигазидтушунчадир. «Шаҳид» сўзиэсаватаниваоиласиниҳимояқилишйўлидаҳалокбўлганкишиларгаишлатилади. Таъкидлашжоизки,   кишинингўзиниўзиўлдириши, айниқсаўзинипортлатибюбориши, гарчинияти дин йўлидадебэълонқилинсаҳамшаҳиддебҳисобланмай, балки «ўз, жонигасуиқасд» деббаҳоланади. Исломдиниэсаўзиниўзиўлдиришиниқатъийманэтади.
Хулосақилибайтгандаглобалмуаммосифатидаэътирофэтибкелинаётган   «Диний экстремизм ватерроризмгақарши» курашдафуқароларнингмафкуравийиммунитетиниоширишвамаънавиятиниюксалтиришдолзарбаҳамияткасбэтмоқда. Шу ўриндаЎзбекистонРеспубликасинингБиринчиПрезидентиИсломКаримовнинг«Юксакмаънавият-енгилмас куч» асаридагимаънавиятниюксалтиришгаасосийомилбўладиганвоситаларҳақидаайтганфикрлариникелтиришўринлидир: «Барчамизгааёнбўлишикеракки, қаердакибепарволиквалоқайдликҳукмсурсаэнгдолзарбмасалаларўзибўларчиликгаташлабқўйилсаўшаердамаънавиятэнгожизвазаифнуқтагаайланади. Аксинчақаердаҳушёрликважонкуярликюксакақл-идрокватафаккурҳукмронбўлсаўшаердамаънавиятқудратликучгаайланади».
Шундайэканманашундайоғирбиртаҳликалидаврдафарзандларимизниёвузкучларнингқўлигаберибқўмаслигимиз, уларниўзимизтарбиямизгаолишимиз, ҳамдаоила – маҳалла – таълиммуассасасиҳамкорлигиниянадакучайтиришмиз, ота – оналаримизниўзфарзандларинитарбиясигаалоҳидаэътиборберганҳолда, уларнидоимоназоратқилибборишимизжудамуҳимҳисобланади. Зеро, фарзандларинингкелажакдаетук,комилинсонбўлибетишишиуларнингҳаётдабергантарбияларигабоғлиқ. ШуўриндаЎзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузсида “Ёш авлод тарбияси ҳақида гапирганда, Абдурауф Фитрат бобомизнинг мана бу фикрларига ҳар биримиз, айниқса, энди ҳаётга кириб келаётган ўғил-қизларимиз амал қилишларини мен жуда-жуда истардим” деб айтган эди. “Халқнинг аниқ мақсад сари ҳаракат қилиши, давлатманд бўлиши, бахтли бўлиб иззат-ҳурмат топиши, жаҳонгир бўлиши ёки заиф бўлиб хорликка тушиши, бахтсизлик юкини тортиши, эътибордан қолиб, ўзгаларга тобе ва қул, асир бўлиши уларнинг ўз ота-оналаридан болаликда олган тарбияларига боғлиқ”.


Акмал Ибодуллаевич Қудратов
ҚарМИИ қошидаги “Нуристон” академик лицейи дериктори

Batafsil

Iste'dodlilar mashg'ulotlarda toblanadi

Yurtimizda istiqlol yillarida yosh avlodning har jihatdan barkamol voyaga etishi uchun qaratilgan e'tibor va yaratilgan sharoit o'z mevasini berayapti. Ayniqsa, iste'dodli o'g'il-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilgan qator tadbirlar tufayli o'zbek yoshlari jahon sahnasida o'z iqtidorlarini namoyon etib,  dunyo ahlini lol qoldirmoqda.
Shahrisabz tumanidagi 2-bolalar musiqa va san'at maktabida ham ana shunday iqtidorli o'g'il-qizlar tarbiyalanayotir. 2014 yilda foydalanishga topshirilgan maktabda bugungi kunda 420 nafar o'g'il-qiz 12 ta yo'nalish bo'yicha tahsil olayapti.
Quvonarlisi, maktab o'quvchilari orasida respublika hamda xalqaro ko'rik-tanlovlar g'olib va sovrindorlari ko'pchilikni tashkil qiladi.
- O'tgan yili Toshkentda o'tkazilgan "Ona yurt ohanglari" xalqaro ko'rik-tanlovida maktabimizda tahsil olayotgan Hayotbek Yo'ldoshev nay yo'nalishida g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsa, joriy yilda Fransiyada bo'lib o'tgan yana bir nufuzli xalqaro tanlovda Shohruh Botirov tasviriy san'at yo'nalishida gran-pri sohibi bo'ldi, - deydi maktab direktori Zokir Majidov. - Yaqinda o'tkazilgan "Kamalak yulduzlari" ko'rik-tanlovi respublika bosqichida ishtirok etgan Anvarjon Qiyomov torli cholg'ular yo'nalishida birinchi o'rinni egalladi. Albatta, bu yutuqlar murabbiylarimizning mehnati, yurtimizda yoshlarga yaratilgan sharoitlar samarasidir.
Suratda: Shahrisabz tumanidagi 2-bolalar musiqa va san'at maktabida mashg'ulotlar jarayoni.
J.NORQOBILOV olgan surat.

Batafsil

Chiroqchi tuman 1-sonli Bolalar va o'smirlar sport maktabi sport majmuasi foydalashga topshirildi

O'zbekiston    Respublikasi    Vazirlar    Mahkamasining    2015    yil 3 iyundagi “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi byudjetini hamda 2015 yilda bolalar sporti ob'ektlari, bolalar musiqa va san'at maktablarini qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlashning manzilli dasturlarini tasdiqlash to'g'risida”gi 147-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2015 yilda Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining mablag'lari hisobidan Chiroqchi tumanidagi 1-sonli Bolalar va o'smirlar sport maktabi uchun zamonaviy me'moriy echimga ega bo'lgan 2-TIP sport majmuasi qurib foydalanishga topshirildi.
Sport majmuasi 18x42 m o'lchamdagi sport zal, futbol maydoni, 960 o'rinli tribuna va sport maydonlarini o'z ichiga oladi. Mazkur sport inshooti zarur sport jihozlari bilan ta'minlandi.
2016 yil 22 may kuni mazkur inshootda Viloyatda o'quvchi yoshlarni sportga jalb etish va uning samaradorligini oshirish maqsadida o'quv-amaliy seminari hamda mahalla fuqarolar yig'inlarining diniy ma'rifat va ma'naviy axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchilari o'rtasida “Gimnastrada hamma uchun” sport musobaqasining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi.
Tadbirda viloyat hokimi Z.Ruziev hamda viloyat hokimligining mas'ul hodimlari, Chiroqchi tumanidagi keksa faxriylar, murabbiylar, sportchilar ishtirok etishdi.


 

 

Batafsil

Xalq o'yinlari va milliy tarbiya

Xalq o'yinlari hamisha shodlik, quvonch kayfiyatini ifoda etadi. Ular mavzu jihatdan qanday bo'lishi, ijro o'rni, ishtirokchilarning yosh xususiyatidan qat'iy nazar charchoqni yozish, ko'ngildagi g'uborni ketkazish, hordiq chiqarish, hayotdan zavqlanish uchun ijro etiladi.
Tadqiqotchilar xalq o'yinlari haqida fikr yuritganda ularning o'ynovchi, xususan, bola jismoniy kamolotidagi o'rni xususida ko'proq to'xtalishadi. Aslida o'yinlar axloqiy, estetik va aqliy, ruhiy tarbiya vositasi hamdir.
O'zbek xalq o'yinlarida axloqiy tarbiyaning qator jihatlarini ko'rish mumkin. Avvalo, bunda insonning o'z haqi, obro'si, g'alaba uchun kurash, oriyatini himoya qilish birinchi darajaga ko'tariladi. Bu tuyg'u butun aql-idrokni, kuch-quvvatni bir joyga to'plash imkoniyatini beradi. Ayrim hollarda esa uyaltirish, qizartirish kabilar bilan o'ynovchilar  shijoat, g'ayratga undaladi. O'yin davomida ijrochi o'z xatti-harakatlarini baholashga, xizmatlari, chaqqonligi uchun olgan rag'batiga munosib bo'lishga yoxud tanbehni tushunishga intilgan. O'yinda tomonlar ko'cha-ko'cha, oila-oila, qishloq-qishloq bo'lib bo'linishi ularning o'z oilasi, ko'chasi, qishlog'ini hurmat qilish, qadrini baland tutishiga ko'maklashadi. Ayni shu o'yin paytlaridagi kichik hududni himoya qilish, ayniqsa, yoshlarda vatan, yurt sha'nini ulug'lashdek burch shakllanishining debochasi, aslida.
Shuningdek, o'yinlar orqali muomala madaniyati  shakllanadi. Ishtirokchilar o'zaro munosabatga kirishish yo'llarini o'ylab topadi. Jumladan, bolalarda muomala ko'nikmalarini shakllantirishda aynan shu jihat muhim. Chunki ular o'yinda qatnashar ekan, o'zgalar fikrini tinglash va o'z fikrini ham boshqalarga tushuntira olishi lozim. Aksincha, muomala qo'pol bo'lsa, jamoa u ishtirokchini o'yindan chetlashtiradi. Bu bola uchun jazo vazifasini o'taydi. Ayni shu holat yuz bermasligi uchun ham u jamoa bilan samimiy, ma'lum qoidalarga amal qilgan holda muomala qilishni o'rganadi.
O'yinlar mehnatga muhabbatni shakllantirishi bilan ham ahamiyatli. Bola kattalar mehnatiga taqlid qilar ekan, bu harakatini o'yin deb biladi. Ayni shu taqlid muayyan mehnat malakasini ham shakllantiradi. Shu bilan birga, o'yin qurollarini yasash ham mehnatga munosabatni, uni qadrlashni o'rgatadi. Masalan, bolaning novdadan ot yasash, qumdan uycha qurish, qo'g'irchog'iga kiyim tikish kabi ishlarni bajarishi uning hunarga bo'lgan qiziqishini oshiradi, sabr, chidam, didning ilk ko'rinishlari ayni shu o'yinlar vositasida shakllanadi.
Jamoa bo'lib o'ynaladigan o'yinlar esa ko'pchilikning baxti, omadi uchun kurashishga, birdamlikka, uyushqoqlikka chorlaydi. Insonlarni qadrlash, bir-biriga yordam ko'rsatish, kuchsizroq o'rtog'ini qo'llab¬ quvvatlash kabi tuyg'ular o'yin jarayonida shakllana boradi. Jamoa uchun, uning manfaatlari uchun kurasha olish, qiyinchiliklarni birgalikda engish, o'z shaxsiy qarashlari va manfaatidan voz kechib, ko'pchilik dardi, quvonchi bilan yashash ko'nikmalari paydo bo'ladi. Ayni o'yin asosida yaxshilik va yomonlik, halollik va g'irromlik,   rostgo'ylik va yolg'onchilik, adolat va adolatsizlik kabi tushunchalar bola ongiga singib boradi.
Qayd etish lozim, o'yinlarda har bir xalqning qadriyatlari, urf¬odatlari, hayot tarzi aks etgani tufayli u milliylikka daxldor. Shu sabab o'yinlar millatning o'ziga xos jihatlarini, axloqiy kamolotini, fikrlash doirasini, dunyoni anglash darajasini ko'rsatadigan ijtimoiy¬ma'naviy hodisa sifatida ham baholanadi.
Ayni vaqtda bugungacha saqlanib kelinayotgan va jonli tarzda davom etayotgan har bir milliy o'yin mohiyatida axloq normalari yotadi. O'yin avvalida salomlashish, o'yin tugaganda g'olib tomon mag'lub tomonga dalda berishi, samimiy xayrlashish kabilarda o'zbekona bag'rikenglik, odob, izzat¬hurmat mujassam. Ayni shu jihatlar milliy o'yinlar o'ynovchining nafaqat jismoniy, balki ma'naviy kamoloti uchun ham muhim ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.Batafsil

Manzilimiz


Manzil: Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Mustaqillik Maydoni,1
Pochta indeksi:180100
Telefon
: 0(375)221-12-88, 0(375)221-03-81
Faks
: 0(375)221-13-40
Veb-sayt
http://www.qashqadaryo.uz
Elektron pochta
Yaqin jamoat transport to`xtash joylari 
Milliy bank va Mustaqillik Maydoni bekati
Avtomashrut
1,4,5,7,10,18,20,22,23,27,
37,44,462,11,21,37,33

Hozir saytimizda

Bizning saytimizda 128 mehmonlar va ro'yhatdan o'tgan foydalanuvchilar 0

Bosh sahifa

Qabul kunlari

A- A A+

Rahbariyatga murojaat etish

Rahbariyatga murojaat etish

Viloyat hokimligining umumiy bo'limiga murojjat etish (Yangi oynada ochiladi)

Mobil versiya

Mobil versiyaga o'tish

Bog'lanish

Ishonch telefon raqami 
0(371) 200-55-05 
Ishonch telefon raqami reglament
Yagona telefon raqami
0(375) 221-07-60 
Yagona telefon raqami reglamenti

Batafsil>>>

Biz bilan bog'lanish

Sahifa adressi

Maxsus imkoniyatlar

K'orinish

Pastda o'zingizga kerakli parametrni tanlasng
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family